Algemene voorwaarden MTA

ALGEMENE VOORWAARDEN Medisch Trainingscentrum Amphoraweg MTA

Algemene voorwaarden lidmaatschappen Praktijk Boisotkade

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt gesproken over lidmaatschap, abonnement, leden en dergelijke. Deze woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor gebruikersrecht, medegebruikers en dergelijke. Waar in dit reglement gesproken wordt over Medische Trainingscentrum Amphoraweg (MTA), wordt bedoeld de dependance van de Praktijk Boisotkade, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 32116298 en gevestigd aan de Boisotkade 2.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Alle leden ontvangen een exemplaar van dit lidmaatschapsreglement bij inschrijving. Leden worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening van het contract het reglement en de daaraan verbonden voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren. De maatschap is gerechtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Lidmaatschap

Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap waarbij gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten behorende bij betreffend lidmaatschap gedurende de openingstijden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.

Artikel 4. Kosten en betalingen

a. Het lidmaatschap van MTA is voor bepaalde tijd. Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschap kan worden voldaan door middel van automatische incasso of door middel van betaling van een factuur. Automatische incasso vindt plaats aan het begin van de abonnementsperiode. Mocht een incasso niet lukken en is er geen contact geweest met het lid voor betaling, dan is MTA gerechtigd de incasso een maand later te herhalen voor de betreffende periode. Contant betalen is alleen mogelijk als de kosten van het betreffende abonnement geheel vooruit worden betaald.

b. De directie van MTA behoudt zich het recht voor om tussentijdse kostenstijgingen door te berekenen in de contributie per datum inwerkingtreding van een nieuwe abonnementsperiode. MTA kan jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex de contributie verhogen. MTA houdt zich het recht voor de prijzen van bijkomende leveringen eenzijdig te wijzigen.

c. Betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen MTA en het lid. Bij niet tijdige betaling is het lid – zonder dat sommatie of voorafgaande in gebreke stelling vereist is – in gebreke. Indien na schriftelijke aanmaning het openstaande bedrag niet is voldaan kan de toegang tot MTA worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is, kan er weer gebruik gemaakt worden van de faciliteiten. Indien MTA een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente met een minimum van €50,- waarvoor geen bewijs geleverd dient te worden.

d. Ieder nieuw lid is verplicht de intake-procedure, zoals bepaald door MTA, te ondergaan, onder begeleiding van een ervaren fysiotherapeut. Gezien de medische noodzaak van het trainen, zal hiervoor minimaal een zitting fysiotherapie worden berekend.

Artikel 5. Duur van het contract, automatische verlenging en opzegging

a. Het lidmaatschap van MTA is voor bepaalde tijd. Alle abonnementen worden automatisch verlengd aan het einde van de contractperiode voor een zelfde periode tegen de dan geldende tarieven, tenzij ten minste 1 maand voor afloop van de contractperiode schriftelijk is opgezegd .

b. Beëindiging van het contract kan alleen geschieden door middel van een schriftelijke opzegging of door middel van het invullen van het opzegformulier welke ingeleverd moet worden bij de administratie van MTA. Een tussentijdse beëindiging van het contract door het lid of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.

c. Bij een (langdurige) blessure kan op verzoek van de deelnemer overeengekomen worden dat er geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten, mits in overleg met de behandelend fysiotherapeut. Aan het einde van het abonnement en voor verlenging van het abonnement kan de deelnemer dan alsnog eenzelfde periode van de faciliteiten gebruik maken. De betalingsverplichting blijft tijdens de opschorting ongewijzigd.

d. Het aantal bezoeken per week dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de betreffende week plaats te vinden. Eventueel niet gebruikte lessen kunnen tot maximaal drie weken na de betreffende week ingehaald worden. Ieder lid mag per kalenderjaar 28 dagen vakantie opnemen. Het lidmaatschap wordt op verzoek voor de periode van uw vakantie gedeactiveerd. Vakantie dient schriftelijk of via het vakantie/ absentieformulier (te verkrijgen bij onze medewerkers) van tevoren aan te geven.

e. Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een andere abonnementsvorm. Mutaties, mits 1 maand van te voren doorgegeven zullen per volgende abonnementsperiode van kracht zijn. Bij het verhogen van de trainingfrequentie of abonnementsduur is een directe mutatie van het abonnement mogelijk.

f. De directie van MTA behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen:

 • zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden, het reglement of huisregels van MTA ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van de directie misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.
 • met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan.

Artikel 6. Bewijs van lidmaatschap

Om gebruik te maken van de diensten van MTA dient men te beschikken over een MTA lidmaatschappas. Hiervoor betaalt men een borg van 10 euro, die wordt terugontvangen bij inlevering van de ledenpas. De ledenpas dient gebruikt te worden bij binnenkomst voor de registratie van het bezoek en de veiligheid. Indien een ledenpas is verloren of zoekgeraakt, dient er een vervangend pasje tegen vergoeding te worden aangevraagd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van MTA. MTA sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het verblijf op de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Ieder lid vrijwaart MTA voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid. MTA en/of één van haar werknemers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, letsel, noch voor diefstal, beschadiging en/of het teniet gaan van goederen van de huurder en/of bezoekers en/of derden gebruikt dan wel opgeslagen in de door de MTA in gebruik gegeven ruimtes.In geval van calamiteiten of andere niet aan MTA toe te rekenen oorzaken, waardoor aan de beschikbaarstelling van accommodatie niet kan worden voldaan, kan geen schadeloosstelling worden geëist. De contractduur van het lidmaatschap zal dan verlengd worden met het aantal dagen dat de accommodatie niet beschikbaar was.

Artikel 8. Openingstijden

a. MTA is geopend voor lidmaatschappen conform het vooraf gepubliceerde openingstijden.

b. Ieder lid wordt geacht vaste trainingsuren af te spreken bij het aangaan van het lidmaatschap. Het lid dient tijdens de afgesproken tijden te trainen.

c. Vaste trainingsuren kunnen alleen op basis van een schriftelijke aanvraag per mail, of telefonisch worden gewijzigd onder voorwaarde van voldoende capaciteit.

d. MTA is gesloten op officiële feestdagen. De maatschap behoudt zich het recht voor het lesrooster aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen. Een en ander wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt.

Artikel 9. Klachtenregeling

MTA is een organisatie in ontwikkeling. Dat betekent dat wij voortdurend bezig zijn de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Wij proberen onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. Bovendien willen wij graag dat de zorg of hulp die onze medewerkers verlenen op een professionele en verantwoorde wijze plaatsvindt. Het kan desondanks gebeuren dat u niet tevreden bent over en suggesties heeft hoe het beter kan. Wij staan open voor uw opmerking of klacht en willen graag met u bespreken hoe we tot een passende oplossing kunnen komen. U kunt allereerst uw klacht bespreken met uw begeleidende fysiotherapeut. Wanneer u er samen niet uitkomt of als u uw opmerkingen liever schriftelijk indient, kunt u hiervoor een klachtenformulier gebruiken. Dit kunt u opvragen bij onze administratie of een van onze fysiotherapeuten. Vervolgens zal een leidinggevende contact met u opnemen.

Huisreglement Medisch Trainingscentrum Amphoraweg

 • Binnen ons centrum geldt een algeheel rookverbod.
 • In de trainingsruimte zijn afgevende zolen en schoenen waar buiten op gelopen is niet toegestaan. Men wordt geadviseerd te trainen op indoor schoenen.
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht in de trainingszaal.
 • Dranken in de fitness- / trainingsruimte mogen uitsluitend worden genuttigd middels het gebruik van een bidon.
 • Transpiratievocht dient na gebruik van de toestellen met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen te worden schoongemaakt.
 • Vrije gewichten dienen na gebruik opgeruimd te worden. U dient zorgvuldig om te gaan met losse gewichten en deze niet te laten vallen, om beschadigingen aan dumbells en vloer te voorkomen.
 • U wordt verzocht zich passend te kleden en i.v.m. de hygiëne eventueel deodorant te gebruiken.
 • Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de behandeling is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan sleutels van de kluisjes en hartslagmeters mee naar huis te nemen.

Inschrijven

Nieuw bij onze praktijk?

Specialisaties

Wat kunnen wij allemaal?

Locaties

Waar kunt u terecht?

Contact

Vragen of afspraak maken?