Algemene Voorwaarden Praktijk Boisotkade

Algemeen:

 • Bij behandelingen dient de patiënt/ cliënt een (grote) handdoek mee te nemen.
 • Respect is een begrip dat geldt in de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot. Verbaal en/of fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 • Discriminatie en seksuele intimidatie wordt binnen de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot niet getolereerd.
 • De Praktijk Boisotkade – FysioBoisot is toegankelijk met en zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
 • De patiënt/ cliënt dient zich tijdens het bezoeken van de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot altijd te kunnen identificeren middels een geldig legitimatie (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument/ verblijfsvergunning).
 • De patiënt/ cliënt dient tijdens het bezoeken van de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot altijd zijn verzekeringspas bij zich te hebben.
 • De Praktijk Boisotkade – FysioBoisot is in bezit van een calamiteitenplan.
 • De Praktijk Boisotkade – FysioBoisot beschikt over een klachtenprocedure.

Het behandelproces:

 • De eerste behandeling zal bestaan uit een vraaggesprek over uw klachten, waarna besproken wordt of verder lichamelijk onderzoek geïndiceerd is.
 • De eerste behandeling wordt gezien als een dubbele zitting, en zal daarom als een dubbele zitting in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar of bij de patiënt.
 • De behandelduur van de eerste behandeling is minimaal 25 minuten. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de klachten, streven wij ernaar om voor de eerste behandeling een dubbele zitting te reserveren. De tijd in de behandelkamer is dan ongeveer 40 minuten, waarna de behandelaar nog tijd overheeft om het dossier goed op orde te krijgen. Indien er een enkele zitting gereserveerd wordt, zal de behandelaar in eigen tijd het dossier afronden.
 • Behandelingen vinden vrijwel altijd plaats door de therapeut met wie de patiënt/ cliënt het behandelproces is begonnen. Indien de behandelend therapeut verhinderd is, kan het zijn dat de behandeling wordt overgenomen door een collega therapeut van de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot.
 • Wanneer de uitvoering van de behandeling niet door de onderzoekende behandelaar kan worden uitgevoerd, dan zal in overleg met de patiënt/ cliënt worden gekeken welke therapeut binnen de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot, of extern, het meest geschikt is voor het continueren van de behandeling.
 • Voor een second opinion is het altijd mogelijk om een onafhankelijk advies in te winnen bij een van de collega’s binnen de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot.  Dit zal in overleg gebeuren met de behandeld therapeut en de patiënt/ cliënt. Ook kan een second opinion door een collega elders worden uitgevoerd.
 • De overdracht naar derden zal gebeuren middels een schriftelijke notificatie, waarin de persoonsgegevens (o.a. BSN, personalia, verzekeringsgegevens) en het behandelproces worden vermeld en omschreven. Deze overdracht wordt opgesteld in overeenstemming met, en goedkeuring van de patiënt/ cliënt.
 • Bij een afwijkend beloop in tijdsduur of in symptomen, kan besloten worden de patiënt/ cliënt te verwijzen naar de huisarts voor eventueel verder medisch onderzoek. Hiervoor zal de overdracht plaatsvinden, zoals in bovenstaand punt is omschreven.
 • Als onderdeel van het behandelprotocol, zal er bij aanvang een screening worden afgenomen. De rapportage hiervan zal per mail of per post worden verzonden naar de huisarts of andere verwijzer. Indien de patiënt/ cliënt hier bezwaar tegen heeft, dient dit tijdens het eerste consult kenbaar te worden gemaakt bij de behandelaar.
 • Ook zal er tijdens het behandelproces contact worden onderhouden met de verwijzer in de vorm van een tussentijdse rapportage.
 • Aan het eind van het behandeltraject wordt deze afgesloten met een eindrapportage naar de huisarts, en na verwijzing ook naar de verwijzer.
 • De rapportages worden verzonden per mail, via een beveiligde internetverbinding.
 • Bij minderjarige patiënten/ cliënten raden wij sterk aan om als ouder/ voogd bij het behandelproces aan te sluiten.
 • Bij minderjarigen (leeftijd tot 18 jaar) dient de ouder/ voogd toestemming te geven voor het uitvoeren van het behandelproces.
 • Het is toegestaan om als ouder/ voogd/ partner/ relatie het behandelproces bij te wonen, mits patiënt/ cliënt hier geen bezwaar voor heeft.

Huisregels Praktijk Boisotkade – FysioBoisot:

 • In het gehele pand is roken niet toegestaan. Het pand is voorzien van rookmelders.
 • Praktijk Boisotkade – FysioBoisot is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal, of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten, of anderen.
 • Computers, telefoons en andere apparatuur worden alleen gebruikt door de medewerkers van de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot.
 • Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de behandeling wordt niet gewaardeerd.
 • Geleende materialen dienen weer retour aan de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot te worden gebracht, aan het einde van de behandelepisode, of op een ander concreet afgesproken moment.
 • Voor sommige producten kan een borgstelling worden gevraagd. Deze dient contant te worden voldaan, en zal bij retour van een ongeschonden product weer volledig worden gerestitueerd. Bij beschadigingen of andere defecten zal er deels worden terugbetaald.

24-Uurs regel:

 • Wanneer u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken. Dit kan per telefoon (071-5125765) of per mail (praktijk@fysioboisot.nl). Indien u niet in de gelegenheid bent om op de afspraak te verschijnen, zonder afmelding, dan zal 75% van de behandeling in rekening worden gebracht. Dit is een particuliere nota, die ook niet te declareren is bij uw zorgverzekeraar.
 • Afspraken kunnen kosteloos worden gewijzigd minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Indien de afspraak korter dan 24 uur voor de afgesproken tijd wordt gewijzigd of geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om de gerekende tijd in rekening te brengen. Voor deze tarieven verwijzen wij u naar het overzicht van de geldende particuliere tarieven.

Klachtenregeling:

 • Mocht u toch een klacht hebben over hoe er met u is omgegaan, over het beloop van het behandelproces of werkwijze tijdens de behandeling, dan horen wij dat graag. Zo houden wij de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk, en hopen zo van onze fouten te kunnen leren.
 • Klachten kunnen worden vermeld direct aan de behandelaar of aan de directie van de praktijk.
 • Klachten kunnen worden opgeschreven op een KWOS-document. Dit document is te vinden in de praktijk, of te downloaden via de website van de praktijk.
 • De Praktijk Boisotkade – FysioBoisot beschikt over een klachtenregeling. Deze werkwijze is op de website van de praktijk terug te lezen.
 • Klachtenprocedures kunnen zowel via het KNGF als via Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) worden ingediend.
 • Alle therapeuten die werkzaam zijn bij de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
 • Alle therapeuten die werkzaam zijn bij de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot zijn ingeschreven in het register van SKF.
 • Als geregistreerd (verbijzonderd) fysiotherapeut stellen wij een behandelproces op in samenwerking en afstemming met de patiënt.
 • Indien u een klacht heeft die u niet wilt delen binnen de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot, dan kunt u gebruik maken van de officiële klachtenprocedure van het KNGF. Informatie hierover kunt u vinden in de wachtkamer, in de folder “Een klacht over uw fysiotherapeut”. Hierin kunt u de werkwijze vinden hoe en waar u uw klacht kwijt kunt.
 • Tevens kunt u op internet op de website https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/ de klachtenprocedure terugvinden.

Privacy en omgang met patiëntengegevens:

 • Alle gegevens en informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld in navolging van de Wet Persoonsregistratie. Er zal geen uitwisseling met derden plaatsvinden zonder dit in overleg en overeenstemming met de patiënt/ cliënt.

Betalingen:

 • De Praktijk Boisotkade – FysioBoisot heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Hierdoor zullen in vrijwel alle gevallen de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden ingediend.
 • Indien de patiënt/ cliënt niet aanvullend verzekerd is, gelden de particuliere tarieven zoals deze vermeld zijn in de bijlage en zoals deze gepresenteerd zijn in de meeste ruimtes van de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot.
 • Declaraties geschieden via nota, welke via overschrijving kunnen worden voldaan. Deze kunnen zowel per post als per email worden verzonden.
 • Sommige zorgverzekeringen stellen een verwijzing van de huisarts of medisch specialist als voorwaarde bij behandelingen voor manuele therapie, kinderfysiotherapie of oedeemtherapie. Bij twijfel raden wij u aan uw zorgverzekeringspolis te controleren.
 • Voor chronische indicaties is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist in veel gevallen noodzakelijk.
 • Controleer altijd wanneer u een afspraak maakt bij de (verbijzonderd) fysiotherapeut, hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt, en hoeveel behandelingen u dat kalenderjaar al gehad heeft.
 • De (verbijzonderd) fysiotherapeut is niet verantwoordelijk voor het aantal te vergoeden behandelingen vanuit de aanvullende verzekering van de patiënt/ cliënt.
 • De patiënt/ cliënt is zelf verantwoordelijk voor de wetenschappen hoeveel fysiotherapeutische behandelingen dat hij per jaar door de (aanvullende) verzekering laat vergoeden.
 • Indien de zorgverzekering niet toereikend genoeg is voor het vergoeden van fysiotherapie, dient de patiënt/ cliënt zelf zorg te dragen voor de rekening.
 • De fysiotherapeut zal in overleg met de patiënt/ cliënt afspraken maken over het te verwachten aantal geplande behandelingen.
 • Bij het in gebreken blijven van betalingen, zullen er betalingsherinneringen worden verzonden. Deze gaan gepaard met extra administratiekosten vanaf 4 euro. Wanneer er na een drietal herinneringen niet tot een betalingsovereenkomst is gekomen, heeft de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot het recht om de assistentie in te schakelen van een incassobureau, om de verschuldigde bedragen alsnog te innen. De kosten voor het incassobureau zijn voor de schuldbetaler.
 • Wanneer u niet aan uw financiële kunt voldoen, is het mogelijk een betalingsregeling te treffen met de Praktijk Boisotkade – FysioBoisot.

Inschrijven

Nieuw bij onze praktijk?

Specialisaties

Wat kunnen wij allemaal?

Locaties

Waar kunt u terecht?

Contact

Vragen of afspraak maken?