Algemene Voorwaarden Praktijk Boisotkade

Algemeen:

 • Bij behandelingen dient de patiënt/ cliënt een (grote) handdoek mee te nemen.
 • Respect is een begrip dat geldt in de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot. Verbaal en/of fysiek geweld wordt niet getolereerd. Ook discriminatie en seksuele intimidatie wordt binnen de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot niet getolereerd.
 • De Praktijk Boisotkade-FysioBoisot is toegankelijk met en zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
 • De patiënt/ cliënt dient zich tijdens het bezoeken van de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot altijd te kunnen identificeren middels een geldig legitimatie (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument/ verblijfsvergunning).
 • De patiënt/ cliënt dient tijdens het bezoeken van de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot altijd zijn verzekeringspas bij zich te hebben.
 • Wanneer u voor 13.00 uur voor het eerst een afspraak heeft met een van de therapeuten van de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot, wordt u verzocht zich 10 minuten van te voren te melden bij de receptie. De receptioniste zal dan een aantal gegevens met u doorlopen en deze vast invullen in het dossier, waardoor de effectieve behandeltijd tijdens de eerste zitting zal worden vergroot.
 • Indien u niet voor de eerste keer komt, hoeft u zich niet te melden bij de receptie.
 • De Praktijk Boisotkade-FysioBoisot is in bezit van een calamiteitenplan.
 • Geleende materialen dienen weer retour aan de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot te worden gebracht, aan het einde van de behandelepisode, of op een ander concreet afgesproken moment.
 • Voor sommige producten kan een borgstelling worden gevraagd. Deze dient contant te worden voldaan, en zal bij retour van een ongeschonden product weer volledig worden gerestitueerd. Bij beschadigingen of andere defecten zal er deels worden terugbetaald.

Het behandelproces:

 • De eerste behandeling zal bestaan uit een vraaggesprek over uw klachten, waarna besproken wordt of verder lichamelijk onderzoek geïndiceerd is.

 • De behandelduur van de eerste behandeling is minimaal 25 minuten. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de klachten, streven wij ernaar om voor de eerste behandeling een dubbele zitting te reserveren. De tijd in de behandelkamer is dan ongeveer 40 minuten, waarna de behandelaar nog tijd overheeft om het dossier goed op orde te krijgen. Indien er een enkele zitting gereserveerd wordt, zal de behandelaar in eigen tijd het dossier afronden.
 • Behandelingen vinden vrijwel altijd plaats door de therapeut met wie de patiënt/ cliënt het behandelproces is begonnen. Indien de behandelend therapeut verhinderd is, kan het zijn dat de behandeling wordt overgenomen door een collega therapeut van de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot. Wanneer dit door welke reden dan ook niet mogelijk is, dan zal in overleg met de patiënt/ cliënt worden gekeken welke therapeut binnen de lijnen van de samenwerkingsovereenkomsten van de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot het meest geschikt is voor het continueren van de behandelingen voor een bepaalde tijdsduur.
 • Voor een second opinion is het altijd mogelijk om een onafhankelijk advies in te winnen bij een van de collega’s binnen de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot.  Dit zal in overleg gebeuren met de behandeld therapeut en de patiënt/ cliënt.
 • De overdracht naar derden zal gebeuren middels een schriftelijke notificatie, waarin de persoonsgegevens (o.a. BSN, personalia, verzekeringsgegevens) en het behandelproces worden vermeld en omschreven. Deze overdracht wordt opgesteld in overeenstemming met, en goedkeuring van de patiënt/ cliënt.
 • Bij een afwijkend beloop in tijdsduur of in symptomen, kan besloten worden de patiënt/ cliënt te verwijzen naar de huisarts voor eventueel verder medisch onderzoek. Hiervoor zal de overdracht plaatsvinden, zoals in bovenstaand punt is omschreven.
 • Als onderdeel van het behandelprotocol, zal er bij aanvang een screening worden afgenomen. De rapportage hiervan zal per mail of per post worden verzonden. Indien de patiënt/ cliënt hier bezwaar tegen heeft, dient dit te worden aangegeven aan de behandelaar.
 • Ook zal er tijdens het behandelproces contact worden onderhouden met de verwijzer in de vorm van een tussentijdse rapportage.
 • Aan het eind van het behandeltraject wordt deze afgesloten met een eindrapportage naar de verwijzer.
 • De rapportages worden verzonden per mail, via een beveiligde internetverbinding.

Huisregels Praktijk Boisotkade-FysioBosiot:

 • In het gehele pand is roken niet toegestaan. Het pand is voorzien van rookmelders.
 • Praktijk Boisotkade is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal, of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten, of anderen die de praktijk betreden
 • Computers, telefoons en andere apparatuur worden alleen gebruikt door de medewerkers van de Praktijk Boisotkade, en is dus niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken.
 • Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de behandeling wordt niet gewaardeerd.
 • Wanneer u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken. Dit kan per telefoon (071-5125765) of per mail (praktijk@fysioboisot.nl). Indien u niet in de gelegenheid bent om op de afspraak te verschijnen, zonder afmelding, dan zal 75% van de behandeling in rekening worden gebracht. Dit is een particuliere nota, die ook niet te declareren is bij uw zorgverzekeraar.
 • Let op: wijzigingen en/of afmeldingen van afspraken kunnen enkel telefonisch worden doorgegeven. Bij geen gehoor kunt u een voicemail achterlaten, zodat wij weer kunnen benaderen om de wijziging te bevestigen. Afmelden kan niet via de mail, SMS of Whatsapp.

Klachtenregeling:

 • Alle therapeuten die werkzaam zijn in de Praktijk Boisotkade zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie). Als geregistreerd (verbijzonderd) fysiotherapeut proberen wij een zo goed mogelijk behandelproces uit te voeren, in overeenstemming met de patiënt – therapeut afspraken.
 • Mocht u toch een klacht hebben over hoe er met u is omgegaan, over het beloop van het behandelproces of werkwijze tijdens de behandeling, dan staan wij voor u open. Zo willen wij de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk houden, en hopen zo van onze fouten te kunnen leren.
 • Indien u een klacht heeft die u niet wilt delen binnen de Praktijk Boisotkade, dan kunt u gebruik maken van de officiële klachtenprocedure van het SKF. Informatie hierover kunt u vinden in de wachtkamer, in de folder “Een klacht over uw fysiotherapeut”. Hierin kunt u de werkwijze vinden hoe en waar u uw klacht kwijt kunt. Tevens kunt u op internet op de website van het SKF de klachtenprocedure terugvinden.

Privacy en omgang met patiëntengegevens:

 • Alle gegevens en informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld in navolging van de Wet Persoonsregistratie. Er zal geen uitwisseling met derden plaatsvinden zonder dit in overleg en overeenstemming met de patiënt/ cliënt.

Betalingen:

 • De Praktijk Boisotkade-FysioBoisot heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Hierdoor zullen vrijwel in alle gevallen de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden ingediend. De patiënt/ cliënt zal dus in principe geen nota thuis gestuurd krijgen.
 • Indien de patiënt/ cliënt niet aanvullend verzekerd is, gelden de particuliere tarieven zoals deze vermeld zijn in de bijlage en zoals deze gepresenteerd zijn in de meeste ruimtes van de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot.
 • De sterke voorkeur gaat uit om geen contante betalingen te hoeven ontvangen in de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot, tenzij hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt met de behandeld therapeut.
 • Declaraties geschieden via nota, welke via overschrijving kunnen worden voldaan. Deze kunnen zowel per post als per email worden verzonden.

 • Afspraken kunnen kosteloos worden gewijzigd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd. Indien de afspraak korter dan 24 uur voor de afgesproken tijd wordt gewijzigd of geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om de gerekende tijd in rekening te brengen. Voor deze tarieven verwijzen wij u naar het overzicht van de geldende particuliere tarieven. Deze particuliere nota is helaas niet declarabel bij de zorgverzekeraar.
 • Sommige zorgverzekeringsmaatschappijen stellen een verwijzing van de huisarts of medisch specialist als voorwaarde bij behandelingen middels manuele therapie, kinderfysiotherapie of oedeemtherapie. Bij twijfel raden wij u aan uw zorgverzekeringspolis te controleren.
 • Controleer altijd wanneer u een afspraak plant bij de (verbijzonderd) fysiotherapeut, hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt, en hoeveel behandelingen u dat kalenderjaar al gehad heeft. De therapeut kan uw zorgverzekeringsgegevens inzien, maar niet het aantal behandelingen dat al heeft plaatsgevonden.
 • De patiënt/ cliënt is zelf verantwoordelijk voor het aantal fysiotherapeutische behandelingen dat hij per jaar neemt.
 • Indien de zorgverzekering niet toereikend genoeg is voor het vergoeden van fysiotherapie, dient de patiënt/ cliënt zelf te zorgdragen voor de rekening. Deze zal dan aan de patiënt/ cliënt persoonlijk per post worden verzonden.
 • De therapeut zal in overleg met de patiënt/ cliënt afspraken maken over het aantal uit te voeren behandelingen.
 • Bij het in gebreken blijven van betalingen, zullen er betalingsherinneringen worden verzonden. Deze gaan gepaard met extra administratiekosten vanaf 4 euro. Wanneer er na een drietal herinneringen niet tot een betalingsovereenkomst is gekomen, heeft de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot het recht om de assistentie in te schakelen van een incassobureau, om de verschuldigde bedragen alsnog te innen. De kosten voor het incassobureau zijn voor de schuldbetaler.
 • Wanneer u niet aan uw financiële kunt voldoen, is het mogelijk een betalingsregeling te treffen met de Praktijk Boisotkade. Dit zal in overleg met de behandeld therapeut gebeuren. De therapeut en patiënt/ cliënt zullen samen tot een overeenstemming komen.

Inschrijven

Nieuw bij onze praktijk?

Specialisaties

Wat kunnen wij allemaal?

Locaties

Waar kunt u terecht?

Contact

Vragen of afspraak maken?